Trung Quốc

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Guangdong, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G SIM Card

HK$48
HK$43
4.8
(516)

3Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng

Bán hết

Guangdong, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$59
HK$45
4.8

3Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

Bán hết

China, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G SIM Card

HK$64
HK$49
4.4
(179)

3Ngày

China Unicom

First 2GB at 4G

Cắm và sử dụng

Bán hết

China 4-day China Unicom 4G SIM Card with Calls

HK$78
HK$60
4.6
(109)

4Ngày

China Unicom

First 3GB/day at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

China, Macau, Hong Kong 5-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$90
HK$69
4.8

5Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

China 10-day China Mobile 4G SIM Card

HK$108
HK$67
4.9
(204)

10Ngày

China Mobile

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng