Trung Quốc

ESIM tốt nhất cho: quốc gia

Guangdong, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$59
HK$45
4.8

3Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

China, Macau, Hong Kong 5-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$90
HK$69
4.8

5Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay