Ma Cao

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Macau, Hong Kong 2-day China Mobile 4G SIM Card

HK$44
HK$34
4.8
(118)

2Ngày

China Mobile

First 1GB at 4G

Cắm và sử dụng

Guangdong, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G SIM Card

HK$48
HK$43
4.8
(516)

3Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng

Bán hết

Guangdong, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$59
HK$45
4.8

3Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

Asia 4-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$65
HK$50
4.0
(1)

4Ngày

China Unicom

First 500MB/day

Mua và sử dụng ngay

Asia 4-day China Unicom 4G SIM Card

HK$68
HK$52
4.6
(108)

4Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Asia 5-day China Unicom 4G SIM Card

HK$75
HK$60
4.8
(211)

5Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Bán hết

China, Macau, Hong Kong 5-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$90
HK$69
4.8

5Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

Asia 6-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$87
HK$67
4.8

6Ngày

China Unicom

First 500MB/day

Mua và sử dụng ngay

Asia 7-day China Unicom 4G SIM Card

HK$90
HK$70
4.5

7Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Asia 8-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$107
HK$82
4.7

8Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

Asia 8-day AIS Sim2Fly 4G SIM Card

HK$113
HK$88
4.7
(179)

8Ngày

AIS

First 4GB at 4G

Cắm và sử dụng